Privatlivspolitik


Fra den 25. maj 2018 har den nye databeskyttelsesforordning virkning i EU. Formålet med den nye persondatalovgivning er at styrke beskyttelsen af enkeltpersoners personlige oplysninger.

Oplysninger om enkeltmandsejede virksomheder betragtes også som personoplysninger.

 

De oplysninger vi skal give er følgende:

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os ?

2. Formålene og retsgrundlaget for behandling af personoplysninger.

3. Kategorier af personoplysninger.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere.

5. Hvor personoplysninger stammer fra.

6. Opbevaring af personoplysninger.

7. Rettigheder.

8. Klage til Datatilsynet.

 

1 Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os ?

Sønderjyllands Investeringsfond er dataansvarlig for behandling af personoplysninger.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.


Sønderjyllands Investeringsfond

Jernbanegade 4

6360 Tinglev

Tlf. 74 64 40 54
Mail: j.j@sjinvest.dk
www.sjinvest.dk

 

2 Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Vurdering og kreditsagsbehandling af ansøgning fra dig eller din rådgiver om optagelse af lån hos Sønderjyllands Investeringsfond.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger den til enhver tid gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov.

 

3 Kategorier af personoplysninger.

Vi behandler primært følgende kategorier af personoplysninger:

Navn

Adresse

Telefonnummer / mobilnummer

e-mail

Cpr.-nummer

Cvr-nummer

IP-adresse

Eksaminer / uddannelse

Udtalelser fra tidligere arbejdsgivere

Oplysninger om projekt der ønskes gennemført.

Regnskabsoplysninger.

Oplysninger om pengeinstitut.

Oplysninger om økonomisk og juridisk rådgiver.

 

4 Modtagere eller kategorier af modtagere.

Vi videregiver dine oplysninger til myndigheder som led i deres myndighedsudøvelse.

Det kan f.eks. være oplysninger til SKAT om betalte renteudgifter og aktuel restgæld ved udgangen af et år. Derudover videregives oplysninger til vores revisor til brug for udarbejdelse af årsrapport og revision af vores virksomhed.

 

5 Hvor dine personoplysninger stammer fra.

Vi modtager alene dine personoplysninger fra dig selv eller en af dine rådgivere.

 

6 Opbevaring af dine personoplysninger.

Vi opbevarer dine oplysninger i edb-systemerne E-conomic, Microsoft Outlook, E-arkiv via Acronis Cloud Backup system, ligesom vi opbevarer dine oplysninger i fysisk arkiv i aflåste skabe og aflåst pengeskab i bankboks.

Dine oplysninger opbevares i tiden hvor du er låntager hos os samt op til 5 år efter at du har Indfriet dit låneforhold hos os i henhold til bogføringsloven.

Såfremt en låneansøgning ikke kan imødekommes og bevilges, vil de personlige oplysninger blive gemt i op til 1 år.

 

7 Dine rettigheder.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling

af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.


Ret til at se oplysninger(indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

8 Klage til Datatilsynet.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.